Izbraukuma pasākums PII “Raibā Pupa”
Foto: Nora Ņukša